Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www. fenikspellets.eu/sklep/

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Poli Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000186103 o kapitale zakładowym 695 000,00 PLN, NIP: 954 246 04 64, REGON 278172470

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
  • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis fenikspellets.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z p. Katarzyną Ziębą k.zieba@politrade.pl

Zakres przetwarzania danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub dostawy, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego.

Czas przetwarzania danych: Przetwarzanie danych dokonywanie będzie w okresie poprzedzającym zawarcie umowy, w okresie jej wykonywania jak również po jej wykonaniu przez czas  wymagany przepisami prawa.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub realizacji umowy cywilnoprawnej, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c i f w/w Rozporządzenia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom administracji publicznej oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy cywilnoprawnej np. dostawcom (producentom), firmom kurierskim i pocztowym, jak również wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym.
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy.
Klientowi przysługuje, również w formie elektronicznej, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”.