Privacy Policy

Privacy Policy of fenikspellets.eu/sklep/ website

General information

This Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided by Users in connection with their use of services through the website.

The controller of the personal data contained in the website is:

Poli Trade Polska Sp. z o.o. having its registered office in Tychy, entered into the National Court Register [KRS] maintained by the District Court in Katowice, the 8th Economic Division of the National Court Register, KRS entry No.: 0000186103, with a share capital of PLN 695,000.00, tax identification number (NIP): 954,246 04 64, Polish Business Registry Number (REGON): 278172470

In consideration of the security of the data entrusted to us, we have developed internal procedures and recommendations aimed at preventing data disclosure to unauthorized persons. We monitor the compliance therewith and constantly check their compliance with the relevant legal acts - the Personal Data Protection Act, the Act on the Provision of Electronic Services, as well as all kinds of secondary legislation and Community law acts.

Personal Data are processed based on the consent expressed by the User and in cases where the law authorizes the Controller to process personal data on the basis of legal provisions or for the purpose of implementing a contract concluded between the parties.

The website fulfils the function of obtaining information about the users and their behaviour in the following way:

  • through information entered voluntarily in the forms
  • by collecting “cookies” [see “cookies” policy].
  • The website collects information provided by the user voluntarily. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of a specific form, e.g. in order to carry out the process of handling the information contact

Personal data left on the website shall neither be sold nor made available to third parties, in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Act.

The data contained in the form may be viewed by the natural person who entered the data there. This person also has the right to modify their data and request that their personal data processing be ceased at any time.

We reserve the right to modify the privacy policy of the website which may be affected by the development of the Internet technology, possible changes in the law on the protection of personal data and the development of our website. We will inform you about any changes in a visible and understandable way.

The Website may contain links to other websites. Such websites operate independently of the Website and are not supervised in any way by the fenikspellets.eu website. These websites may have their own privacy policies and regulations and we recommend that you become acquainted therewith.

If in doubt about any of the provisions hereof, we are at your service - our data can be found in the Contact tab.

-

Czas przetwarzania danych: Przetwarzanie danych dokonywanie będzie w okresie poprzedzającym zawarcie umowy, w okresie jej wykonywania jak również po jej wykonaniu przez czas  wymagany przepisami prawa.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub realizacji umowy cywilnoprawnej, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze albo gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c i f w/w Rozporządzenia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom administracji publicznej oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy cywilnoprawnej np. dostawcom (producentom), firmom kurierskim i pocztowym, jak również wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie internetowym.
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy.
Klientowi przysługuje, również w formie elektronicznej, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

-